Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige - Delbetänkande av Miljömålsberedningen SOU 2016:21

Publicerad

Delbetänkande från Miljömålsberedningen, som arbetar med regeringens uppdrag att ta fram ett klimatpolitiskt ramverk.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 18 december 2014 att ge Miljömåls-beredningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik (dir. 2014:165). Uppdraget har därefter delats i två delar (dir. 2015:101). Detta betänkande hanterar den första delen av uppdraget, det klimatpolitiska ramverket. Förslag till en strategi med styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik lämnas senast den 1 juni 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition