Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Etappmål i miljömålssystemet SOU 2011:34

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Miljömålsberedningens övergripande uppdrag är att ge råd till regeringen om hur generationsmålet och miljökvalitetsmålen kan nås. I detta ingår att föreslå etappmål.

I december 2010 lämnades det första delbetänkande, där beredningen föreslår en handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet (SOU 2010:101). Strategierna ska tas fram inom områden som är i behov av långsiktiga politiska avvägningar. Inom strategierna kommer etappmål att formuleras.

I följande betänkande diskuterar beredningen närmare etappmålens roll i miljömålssystemet och lämnar förslag på en första uppsättning etappmål i miljömålssystemet. Dessa etappmål kan formuleras redan nu utifrån existerande underlag. Utöver förslagen till etappmål lämnas även förslag till en plan för framtagande av ytterligare etappmål. Syftet med planen är att skapa överblick och helhetsperspektiv i formuleringen av etappmål i miljömålssystemet.