Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner SOU 2011:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att överväga och föreslå förändringar i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen som syftar till en bättre efterlevnad av de krav som ställs i respektive lagstiftning. I uppdraget har det ingått att i detta syfte se över sanktionsreglerna i bland andra arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, arbetstidslagen och arbetstidsförordningen.

Utredningens förslag ska syfta till en enklare och tydligare utformning av de aktuella reglerna så att det klart framgår vilken eller vilka sanktioner som är knutna till en viss bestämmelse.

Utredningens förslag och överväganden:

  • Straffsanktion är en ineffektiv sanktion när det gäller brott mot arbetsmiljölagen.
  • En utökad användning av sanktionsavgifter gör sanktionssystemet effektivare.
  • Utökat område där Arbetsmiljöverket kan meddela föreskrifter om sanktionsavgifter och höjt högsta belopp för sanktionsavgiften.
  • Straffsanktionerna ersätts i huvudsak med sanktionsavgifter på arbetstidsområdet.
  • Straffsanktionen föreslås finnas kvar för ett fåtal överträdelser men tas bort för huvuddelen av de överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som i dag är straffbelagda.
  • Förelägganden och förbud är effektivt och bör användas i större utsträckning.
  • Arbetsmiljöverket får möjlighet att använda förelägganden och förbud i ökad omfattning och dessa ska alltid förenas med vite.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.