Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

En samlad tolktjänst SOU 2011:83

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har kartlagt och analyserat hur nuvarande reglering, finansiering, organisering och tillsyn av tolktjänst till barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet fungerar inom olika samhällsområden.

Utredningen beskriver bilden av ett system där ansvaret för att anlita och finansiera tolktjänst i samhället vilar på så många olika myndigheter och huvudmän och styrs av så många olika regelverk att det begränsar samhällets möjligheter att erbjuda en resurseffektiv tolktjänst av hög kvalitet. Systemet är svåröverblickbart för tolkanvändarna. Olikheter i förutsättningar och i tillämpningen av gällande bestämmelser i olika delar av landet innebär att systemet inte är nationellt likvärdigt.

Utredningens förslag:

En mer brukarorienterad modell kan skapas genom att;

 • Samordna tolktjänsten utifrån målsättningen om ”en ingång” för tolkanvändarna
 • Öka inslaget av självbestämmande för tolkanvändarna i samband med tolkbeställningar
 • Inrätta ett nationellt forum för tolkanvändarnas inflytande över hur tolktjänsten bedrivs
 • Öka möjligheterna för tolkanvändarna att själva välja utförare av tolktjänst

En mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv organisation kan skapas genom att;

 • Resurser för tolktjänst samlas och samordnas till en huvudman
 • Synsättet på tolktjänst förändras från ett vårdperspektiv till ett språk- och tillgänglighetsperspektiv
 • Förutsättningar skapas för kvalitetsutveckling, uppföljning och statistikförsörjning på tolktjänstområdet
 • Förutsättningar skapas för ökad teknikanvändning genom att tekniska lösningar tillhandahålls på reguljär basis och samordnat med övrig tolktjänst

Ett tydligare, mer förutsägbart och mer lättöverskådligt regelverk kan skapas genom att;

 • Bestämmelser om tolktjänst samlas i en särskild lag
 • Begreppet vardagstolkning upphör som begrepp
 • Avvägningen mellan tolktjänst som regleras särskilt och myndigheters allmänna ansvar ges en tydligare rättslig reglering
 • Informationsinsatser görs för att öka kunskapen hos statliga och kommunala myndigheter om myndigheters ansvar att vid behov anlita tolk

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition