Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppsägningstvister - En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare SOU 2012:62

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår följande ändringar i lagen om anställningsskydd:

  • Anställningen ska bestå i högst ett år om arbetsgivare och arbetstagare tvistar om en uppsägning är giltig.
  • Det ekonomiska skadeståndet för brott mot LAS ska reduceras för arbetsgivare med färre än 50 anställda.
  • Det ska inte gå att ogiltigförklara en arbetsbristsuppsägning för att arbetsgivaren har åsidosatt sin omplaceringsskyldighet.

Eftersom förslagen omfattar införande av en ny paragraf föreslår utredningen även följdändringar i ett antal andra lagar som hänvisar till LAS. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition