Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Läsandets kultur SOU 2012:65

Publicerad Uppdaterad

Mot bakgrund av den påtagligt försämrade läsförståelsen bland unga föreslår Litteraturutredningen att regeringen för riksdagen lägger fram en plan för Ett läslyft för Sverige, med ett antal konkreta mål som ska vara uppnådda senast 2018.

Ladda ner:

I betänkandet görs en bedömning av litteraturens ställning i dag och viktigare utvecklingstendenser. Utredningen sammanfattar med att litteraturens ställning på många sätt är god i dagens Sverige. Befolkningens läsvanor ligger tämligen stabilt på en hög nivå, det publiceras mer litteratur än någonsin och Sverige har för att vara ett litet språkområde stora exportframgångar på litteraturområdet. Däremot kan litteraturens ställning försämras framöver på grund av de unga generationernas läsfärdighet och läsvanor som det finns tydliga belägg för att de har försämrats.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Litteraturens ställning

  Regeringen beslutade den 24 mars 2011 att tillsätta en kommitté för att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Läsandets kultur

  Mot bakgrund av den påtagligt försämrade läsförståelsen bland unga föreslår Litteraturutredningen att regeringen för riksdagen lägger fram en plan för Ett läslyft för Sverige, med ett antal konkreta mål som ska vara uppnådda senast 2018.

 • Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi

  I denna forskningsantologi har medieforskningsinstitutet Nordicom tillsammans med forskare från en rad discipliner belyst några av de områden som är viktiga för Litteraturutredningen. I antologin ligger fokus på läsvanor och läskunnighet samt situationen på bokmarknaden. Teknikutvecklingen är ett centralt tema i många av artiklarna.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Läsa för livet

  I propositionen föreslås nationella mål för litteratur- och läsfrämjande som innebär att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.