Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv SOU 2012:70

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I sitt betänkande har Cyklingsutredningen (N 2010:08) analyserat regler inom fyra områden i syfte att öka cyklingen och göra den säkrare. Delområdena som setts över är: planering, cykelparkering, cykling och kollektivtrafiken samt trafiklagstiftningen. Översynen har resulterat i ett antal förslag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition