Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Undersökningstillstånd och arbetsplaner SOU 2012:73

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredarens uppdrag har varit att kartlägga och analysera hur reglerna för arbetsplaner har fungerat sedan de infördes 2005 och vid behov föreslå bestämmelser som behövs för att effektivisera syftet med arbetsplanerna. Utredaren fick också i uppdrag att kartlägga och analysera kommunikation mellan företag, mark- och sakägare samt kommuner i samband med undersökningstillstånd och vid behov föreslå ändring av regelverket så att det ger stöd för en god dialog mellan dessa parter. Uppdraget innebar att utreda möjligheterna att införa en skyldighet för den som ansöker om undersökningstillstånd att under ansökningsprocessen informera berörd allmänhet om det planerade arbetet.
I uppdraget ingick också att analysera behov och lämplighet av att i vissa fall efterge eller sätta ner avgifterna vid förlängning av undersökningstillstånd.
Utredningen föreslår bland annat:

 • Den krets som tillåts överklaga Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd och göra invändningar mot en arbetsplan ska inte utvidgas.
 • Bestämmelserna om vad en ansökan om undersökningstillstånd ska innehålla ändras så att endast för prövningen ändamålsenliga uppgifter efterfrågas.
 • Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt som berörs av en ansökan ska ges tillfälle att yttra sig över ansökan. Så sker inte idag.
 • Informationen som lämnas till fastighetsägare i samband med att de bereds tillfälle att yttra sig ska förtydligas i förhållande till den information som ges idag.
 • Kommuner ska ges möjlighet att yttra sig över ansökningar om undersökningstillstånd för att kunna peka på eventuella markanvändningskonflikter.
 • Rätt för tillståndshavare att ta mark i anspråk för att bygga väg inom undersökningsområdet tas bort.
 • Arbetsplanerna ska bli mer detaljerade och det ska framgå i arbetsplanen att markägaren har möjlighet att invända mot den, att den skickas till Bergsstaten först sedan den blivit gällande mellan parterna.
 • Ett förslag på arbetsplan ska delges även de innehavare av särskild rätt som inte är inskrivna i fastighetsregistret.
 • Bergmästarens tillsyn över undersökningsverksamheten ska utvecklas. Det föreslås att myndigheten ska utföra en mer systematisk kontroll över att minerallagens bestämmelser efterlevs, t.ex. att arbetsplanen delges rätt personer och att arbetet utförs i enlighet med den gällande arbetsplanen.
 • Någon prövning av motstående intressen ska inte ske i samband med prövningen av undersökningstillstånd. Skyddet för motstående allmänna intressen ska tillgodoses på annat sätt.
 • Det finns inte skäl att i vissa fall efterge eller sätta ner avgifterna vid förlängning av undersökningstillstånd.
 • Den som beviljats undersökningstillstånd som grundas på ansökan avseende olja, gasformiga kolväten eller uran ska vara skyldig att före arbetsplanen skickas ut informera den allmänhet som kan antas bli berörd om det planerade arbetet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition