Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Statens regionala förvaltning, förslag till en angelägen reform SOU 2012:81

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I detta slutbetänkande redovisas huvuduppdraget som avser den statliga regionala förvaltningen. Slutbetänkandet redogör inledningsvis för de problem som noterats på den regionala nivån och en bedömning av behovet av en reform. Därefter beskrivs förslag till lösningar inom följande tre områden; den samlade regionala förvaltningen och dess geografi, det regionala utvecklingsansvaret samt länsstyrelsernas verksamhet.

Utvecklingen av den statliga förvaltningen har haft olika utgångspunkter och olika synsätt har fått råda inom olika politikområden. Detta har lett till en ökad sektorisering där varje myndighet i stor utsträckning har optimerats utifrån de förutsättningar som råder inom den egna verksamheten.

Detta har lett till en statlig regional förvaltning som är spretig och där myndigheterna är organiserade på olika sätt och med en regional indelning som varierar kraftigt. Genom inrättandet av en myndigheter har centraliseringen ökat vilket har bidragit till en svagare ställning för den samlade staten på regional nivå.

Detta innebär i sin tur att möjligheten för staten att på den regionala nivån uppträda tydligt och enhetligt gentemot medborgare, företag och kommuner har försämrats. Vad gäller det regionala utvecklingsansvaret har dagens modell med tre olika sätt att fördela detta ytterligare ökat otydligheten på den regionala nivån.

Laddar...