Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Näringsförbud - tillsyn och effektivitet SOU 2012:84

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft regeringens uppdrag att se över vissa frågor som rör lagen (1986:436) om näringsförbud. Syftet med översynen är enligt utredningsdirektiven att stärka och modernisera vissa delar av lagstiftningen. I uppdraget har också ingått att utreda hur effektiviteten vid tillsynen över näringsförbud kan förbättras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)