Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag SOU 2023:34

Publicerad

Regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktie­bolag och andra företag används för att begå brott och andra oegent­lig­heter (dir. 2021:115).

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att över­väga och föreslå åtgärder som syftar till att motverka att aktie­bolag och andra företag används för att begå brott och andra oegent­ligheter.

I uppdraget har det bland annat ingått att redovisa för- och nackdelar med det nuvarande undan­taget från revisions­plikten för små aktie­bolag respektive en åter­införd revisions­plikt för sådana bolag samt att föreslå de författ­nings­ändringar som skulle krävas vid ett eventuellt åter­införande.

I betänkandet har utred­ningen – utifrån de fråge­ställ­ningar som pekas ut i utred­ningens direktiv – övervägt och lämnat förslag på några åtgärder. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Bolaget som brottsverktyg

    En särskild utredare ska över­väga och föreslå åtgärder som syftar till att motverka att aktie­bolag och andra företag används för att begå brott och andra oegent­ligheter.

Departementsserien (1 st)

  • Digital ingivning av årsredovisningar

    Regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktie­bolag och andra före­tag används för att begå brott och andra oegentlig­heter (dir. 2021:115).

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Bolag och brott

    Regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktie­bolag och andra företag används för att begå brott och andra oegent­lig­heter (dir. 2021:115).

Lagrådsremiss

Proposition