Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Bolaget som brottsverktyg Dir. 2021:115

Publicerad

En särskild utredare ska över­väga och föreslå åtgärder som syftar till att motverka att aktie­bolag och andra företag används för att begå brott och andra oegent­ligheter.

Ladda ner:

I uppdraget ingår bl.a. att

 • redovisa de för- och nack­delar som finns med nuva­rande undan­tag från revisions­plikten för små aktie­bolag respek­tive en åter­införd revisions­plikt för sådana bolag samt föreslå de författ­nings­änd­ringar som skulle krävas vid ett even­tuellt åter­införande,
 • utreda om Bolags­verkets kontrol­lerande roll bör utökas i ett brotts­före­byggande syfte,
 • ta ställning till hur en skyldig­het att upprätta och ge in års- och koncern­redovis­ningen i ett elektro­niskt format bör utformas och vilka företag som bör omfattas,
 • bedöma om det bör införas en särskild straff­bestäm­melse om bolags­kapning,
 • analysera för- och nack­delar med reglerna om tvångs­likvidation vid kapital­brist i aktie­bolag, och
 • föreslå de författ­nings­ändringar som behövs.

Uppdraget ska, i den del som avser års­redo­vis­ningar i elektro­niskt format, redovisas i form av en prome­moria senast den 22 december 2022. I övriga delar ska upp­draget redovisas senast den 22 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Bolaget som brottsverktyg

  En särskild utredare ska över­väga och föreslå åtgärder som syftar till att motverka att aktie­bolag och andra företag används för att begå brott och andra oegent­ligheter.

Departementsserien (1 st)

 • Digital ingivning av årsredovisningar

  Regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktie­bolag och andra före­tag används för att begå brott och andra oegentlig­heter (dir. 2021:115).

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Bolag och brott

  Regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktie­bolag och andra företag används för att begå brott och andra oegent­lig­heter (dir. 2021:115).

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...