Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Digital ingivning av årsredovisningar

Publicerad

Regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktie­bolag och andra före­tag används för att begå brott och andra oegentlig­heter (dir. 2021:115).

Ladda ner:

En av frågorna i utred­ningens upp­drag gäller ingiv­ning av års- och koncern­redo­visningar i elektro­niskt format. Upp­draget i nämnda del redovisas – i enlighet med direktiven – separat i form av denna pro­memoria.

Övriga frågor i utred­ningens uppdrag kommer att behand­las i det betänkande som ska redo­visas senast den 22 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Bolaget som brottsverktyg

    En särskild utredare ska över­väga och föreslå åtgärder som syftar till att motverka att aktie­bolag och andra företag används för att begå brott och andra oegent­ligheter.

Departementsserien (1 st)

  • Digital ingivning av årsredovisningar

    Regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktie­bolag och andra före­tag används för att begå brott och andra oegentlig­heter (dir. 2021:115).

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Bolag och brott

    Regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktie­bolag och andra företag används för att begå brott och andra oegent­lig­heter (dir. 2021:115).

Lagrådsremiss

Proposition