Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En översyn inom Sevesoområdet - förslag till en förstärkt organisation för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor SOU 2013:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår att ansvaret för tillsynen av de verksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k. Sevesolagen, måste koncentreras till färre länsstyrelser, företrädesvis till de länsstyrelser som har miljöprövningsdelegationer. Samordningen av tillsynen ska förbättras och det finns ett behov av att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utökar sin Sevesotillsynsvägledning. För att Sevesotillsynen ska tillförsäkras nödvändiga resurser och för att principen att förorenaren ska betala de kostnader denne orsakar, den s.k. Polluter Pays Principle, ska tillämpas på Sevesoområdet, införs avgifter för Sevesotillsynen.