Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SOU 2017:36

Publicerad

Utredningen föreslår en ny lag och en ny förordning som till utformning och innehåll ligger nära NIS-direktivet.

Ladda ner:

Regelverket ska tillämpas endast på sådana leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster som omfattas av direktivet. I den utsträckning det finns bestämmelser om säkerhetskrav eller incidentrapporteringskrav på de aktuella leverantörerna i annan lag som minst motsvarar bestämmelserna i den föreslagna lagen ska emellertid de bestämmelserna tillämpas. Om sådana krav finns i bindande EU-rättsakter (lex specialis) ska den föreslagna lagen inte tillämpas alls.

Vissa företag och leverantörer är uttryckligen undantagna från direktivets tillämpningsområde. Dessa omfattas följaktligen inte heller av den föreslagna lagen. Detta innebär att regelverket inte ska tillämpas på företag som omfattas av kraven i artiklarna 13a och 13b i direktiv 2002/21/EG, dvs. tillhandahållare av ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst. I NIS-direktivet anges dock internetknutpunkter uttryckligen som en sådan enhet som ska regleras enligt direktivet. Tillhandahållare av internetknutpunkter omfattas därför av den föreslagna lagen trots att de enligt svensk rätt anses som sådana företag som omfattas av artiklarna 13a och 13b.

Regelverket ska inte heller tillämpas på leverantörer av betrodda tjänster som omfattas av kraven i artikel 19 i förordning (EU) nr 910/2014 (eIDAS).

Även verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet är undantagen från tillämpningsområdet. Detta innebär till exempel att verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen inte omfattas. Incidenter som inträffar i sådan verksamhet ska därmed inte rapporteras enligt bestämmelserna i den föreslagna lagen, utan även fortsättningsvis rapporteras enligt 10 a § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Pressmeddelande: Utredning om genomförande av NIS-direktivet överlämnad till inrikesminister Anders Ygeman

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

    Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och den inre marknadens funktion. Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet.

Laddar...