Remiss av SOU 2017:36 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Diarienummer: Ju2017/03997/L4

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 augusti 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.