Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Beskattning av mikroproducerad el m.m. SOU 2013:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen Beskattning av mikroproducerad el m.m. har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har bland annat varit att ta fram förslag för ett system där den mängd förnybar el som privatpersoner eller företag med mikroproduktion producerar och överför till elnätet kvittas mot den mängd elektricitet som de tar emot från elnätet, så kallad nettodebitering.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)