Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion SOU 2016:31

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter har i dag överlämnat sitt betänkande Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen av elproduktionsenheter. Den allmänna utgångspunkten är att översynen ska ske mot bakgrund av de geografiska och strukturella förändringar elproduktionen och elmarknaden genomgått sedan regelverket senast ändrades inför 2000 års allmänna fastighetstaxering.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition