Material i kontakt med dricksvatten - myndighetsroller och ansvarsfrågor SOU 2014:53

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Dricksvattenutredningen har haft i uppdrag att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten, för att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt. En delaspekt som har lyfts fram i uppdraget gäller den frågeställning som rör hur svenska myndigheters ansvar bör fördelas då det gäller material i kontakt med dricksvatten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • En trygg dricksvattenförsörjning

 • Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning

  Dricksvattenutredningens övergripande uppgift är att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten. Syftet är att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt. Uppdraget betonar särskilt klimatförändringarnas betydelse och de krav på anpassningar och förändrade förhållningssätt som kan behövas beträffande dricksvattenfrågorna.

Lagrådsremiss (2 st)

 • Åtgärder för ett bättre dricksvatten

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i livsmedelslagen (2006:804). Syftet är att underlätta för Sverige att fullgöra sina åtaganden enligt EU-rätten om offentliggörande och rapportering till Europeiska kommissionen av uppgifter som rör dricksvattenkvalitet. Ändringarna innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för den som producerar och tillhandhåller dricksvatten från större allmänna dricksvattenanläggningar att lämna uppgifter om dricksvattenkvaliteten till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket ges även rätt att förelägga producenter och tillhandahållare om uppgiftsskyldigheten inte följs.

 • Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet

  I lagrådsremissen föreslås ett nytt normgivningsbemyndigande i livsmedelslagen (2006:804) i syfte att kunna genomföra kommissionens direktiv (EU) 2015/1787 av den 6 oktober 2015 om ändring av bilaga II och III till rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten. Det nya bemyndigandet innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att underställa faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram enligt kontrollmyndighetens prövning.

Proposition (1 st)

 • Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet

  I propositionen föreslås ett nytt normgivningsbemyndigande i livsmedelslagen (2006:804) i syfte att kunna genomföra kommissionens direktiv (EU) 2015/1787 av den 6 oktober 2015 om ändring av bilaga II och III till rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten. Det nya bemyndigandet innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram.