Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige SOU 2016:22

Publicerad

Slutbetänkande av Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter. Regeringen beslutade den 6 augusti att uppdra åt en särskild utredare att analysera och föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/412 av den 11 mars 2015 om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier kan genomföras.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige

    Slutbetänkande av Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter. Regeringen beslutade den 6 augusti att uppdra åt en särskild utredare att analysera och föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/412 av den 11 mars 2015 om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier kan genomföras.

Lagrådsremiss

Proposition