Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Utbildning för framtidens arbetsmarknad SOU 2015:90

Publicerad

Ladda ner:

I denna bilaga identifieras och analyseras utmaningar i det svenska utbildningssystemet. Arbetet har genomförts av ämnesråd Eva Löfbom vid Finansdepartementet och ekon. dr Per Sonnerby.

Ett väl fungerande utbildningsväsende är fundamental för Sveriges framtida tillväxtmöjligheter. För Långtidsutredningen som bl.a. har till uppgift att presentera en samlad bedömning av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen är därmed en analys av utbildningsväsendets problem och möjligheter central.

Löfbom och Sonnerbys ansats är bred. Den börjar i förskolan och slutar i högskolan, men avgränsas till de största utbildningsformerna. Analysen fokuseras på utbildningens betydelse för arbetsmarknaden och tillväxten. Studien utmynnar i ett antal förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till bättre utbildningsresultat och ett utbud av arbetskraft som matchar arbetsmarknadens framtida efterfrågan.

Pressmeddelande: Ett utbildningsväsende för framtidens arbetsmarknad