Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen SOU 2023:47

Publicerad

2022 års skatteförfarandeutredning – åtgärder mot fusk och arbetslivskriminalitet har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Skatteförfarandeutredningen har i uppdrag att göra en översyn av vissa regler för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet. I delbetänkande redovisas en översyn av regelverket för lämnande av uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen.

Utredningen bedömer att de uppgifter som i dag lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen, till exempel inkomstuppgifter, är ändamålsenliga för att säkerställa en korrekt beskattning och motverkar skattefusk och annat skatteundandragande. Uppgifterna bedöms också vara till nytta i andra myndigheters verksamhet, till exempel hos Försäkringskassan, genom att handläggningen kan effektiviseras och felaktiga utbetalningar motverkas. Oriktiga uppgifter i arbetsgivardeklarationen, till exempel osanna inkomstuppgifter, innebär dock att systemet med uppgifter på individnivå kan missbrukas och leda till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.  

Utredningen lämnar därför förslag på två åtgärder för att motverka missbruk av välfärdssystemen och minska risken för felaktiga utbetalningar eller felaktiga beslut:

  • Vid utlämnande av individuppgifter till en annan myndighet eller en arbetslöshetskassa ska Skatteverket också informera om uppgifterna ändrats eller rättats av uppgiftslämnaren.
  • Skatteverket ska få informera den mottagande myndigheten eller arbetslöshetskassan om att Skatteverket har frångått uppgiften i ett beskattningsbeslut. 

Åtgärderna ska ge mottagande myndigheter och arbetslöshetskassor bättre förutsättningar att bedöma om en individuppgift är riktig.

Utredningen föreslår också, bland annat, följande åtgärder:

  • Arbetsgivare ska lämna uppgift om ersättningen som redovisas i arbetsgivardeklarationen har påverkats av frånvaro som kan ge rätt till föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Dessa uppgifter ska överföras till Försäkringskassan.
  • Försäkringskassan ska få tillgång till uppgifterna på individnivå i fler ärendetyper, bland annat för att kunna beräkna och kontrollera sjukpenning.

Förslagen ska förbättra Försäkringskassans kontrollmöjligheter och förebygga felaktiga utbetalningar.

Regeländringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024, förutom förslaget om att uppgifter om viss frånvaro ska lämnas i samband med arbetsgivar­deklarationen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

 

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition