Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer SOU 2017:21

Publicerad

Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.

Ladda ner:

Utredningen föreslår åtgärder som syftar till

  • Högre kvalitet och effektivitet
  • Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
  • Tryggad personalförsörjning
  • Användning av välfärdsteknologi.

För att äldre personer ska få vård och omsorg av god kvalitet krävs
insatser både från äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen och från landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

  • Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

    I promemorian föreslås att ett nytt tredje stycke ska föras in i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) som anger att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service (s.k. mellanboenden).

  • Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

    Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och att skapa boenden för äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition