Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre Ds 2017:12

Publicerad

Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och att skapa boenden för äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt.

Ladda ner:

Ett av uppdragen har varit att föreslå hur kommunens äldreomsorg kan besluta om omsorg och annan service till äldre på ett enklare och mer flexibelt sätt utan att behöva göra en individuell bedömning.

Förslaget innebär bland annat att kommunen får befogenhet att slopa krav på utredning och individuell behovsprövning för vissa ärenden. Kommunen beslutar om åldersgränser för olika insatser och vilka insatser som ska erbjudas målgruppen enligt förenklat beslutsfattande. För äldre kvinnor och män ger en sådan utveckling möjlighet till att få hjälp lite enklare, ökad delaktighet och ökat självbestämmande. Fler kan få möjlighet att bestämma mer om den hjälp de har.

Det andra uppdraget har varit att se över begreppet särskilda boendeformer för äldre. Där har departementet analyserat om det finns behov av en ny boendeform för de äldre som inte behöver omfattande omsorg dygnet runt men som behöver trygghet.

Förslaget innebär bland annat att kommunerna får befogenhet att inrätta särskilda boendeformer för äldre i två hjälpnivåer. Skyldigheten för kommunen att erbjuda särskilda boendeformer för äldre som behöver omvårdnad förändras inte. Den nya boendeformen ska vara ett alternativ till dem som behöver viss hjälp, service och gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn under alla tider på dygnet. Kommunen bestämmer själv om en sådan boendeform ska erbjudas åt de äldre.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

  • Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

    I promemorian föreslås att ett nytt tredje stycke ska föras in i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) som anger att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service (s.k. mellanboenden).

  • Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

    Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och att skapa boenden för äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition