Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen Ds 2022:4

Publicerad

Texten  Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen på orange bakgrund

Regeringskansliet föreslår att socialtjänstlagen ändras så att socialnämnden får rätt att använda digital teknik i hemtjänst eller i särskilt boende. Det kan exempelvis gälla trygghetslarm med gps-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i bostaden. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den mänskliga kroppen.

Ladda ner:

Regeringskansliet föreslår:

  • att lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ändras. Bland annat föreslås vissa krav på dataskyddsåtgärder när man använder digital teknik med funktioner som monitorering, sensorering eller positionering
  • att informationssäkerheten stärks så att den som ansvarar för personuppgifter ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter och kontrollera åtkomst till sådana uppgifter
  • att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får rätt att meddela närmare föreskrifter om vilken information som ska lämnas till den enskilde inför användningen av digital teknik.

Promemorian avser bara hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre. Förslagen om de informationsstärkande åtgärderna omfattar dock hela socialtjänstens verksamhet.

Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

    Regeringskansliet föreslår att socialtjänstlagen ändras så att socialnämnden får rätt att använda digital teknik i hemtjänst eller i särskilt boende. Det kan exempelvis gälla trygghetslarm med gps-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i bostaden. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den mänskliga kroppen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition