Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre DS 2017:68

Publicerad

I promemorian föreslås att ett nytt tredje stycke ska föras in i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) som anger att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service (s.k. mellanboenden).

Ladda ner:

Regeringen föreslår bland annat att kommunerna får erbjuda hemsjukvård i mellanboenden och att tillståndsplikt ska gälla för mellanboenden som bedrivs av privata utförare. Vidare föreslås att socialtjänstlagens regler om högkostnadsskydd för avgifter för plats i särskilda boenden ska gälla även för mellanboenden. Regeringen bedömer att bostadsanpassningsbidrag även fortsättningsvis bör kunna lämnas för åtgärder i mellanboenden. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

  • Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

    I promemorian föreslås att ett nytt tredje stycke ska föras in i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) som anger att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service (s.k. mellanboenden).

  • Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

    Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och att skapa boenden för äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Genväg