Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Vem har ansvaret? SOU 2017:42

Publicerad

Klimatanpassningsutredningen har överlämnat sitt betänkande Vem har ansvaret? till regeringen.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 12 november 2015 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor om klimatanpassning.

Utredningens huvuduppdrag är att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, landsting och andra för all mark och alla klimateffekter. Utredaren skulle också analysera eventuella hinder och begränsningar i lagstiftningen för genomförande av sådana anpassningsåtgärder. En särskild fråga var att se över befintlig lagstiftning och föreslå de ändringar som krävs för att få till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

Uppdraget skulle redovisas senast den 28 februari 2017, men förlängdes till den 31 maj 2017 i ett tilläggsdirektiv. Utredningen antog namnet Klimatanpassningsutredningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Vem har ansvaret?

    Klimatanpassningsutredningen har överlämnat sitt betänkande Vem har ansvaret? till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)