Hoppa till huvudinnehåll

En förbättrad beredskap i kommunerna för klimatets förändring M2018/00389/R

Publicerad

Regeringen föreslår två ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) för att förbättra kommunernas beredskap för klimatförändringarna.

Ladda ner:

Den ena ändringen innebär ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.

Den andra ändringen innebär att kommunen i en detaljplan får bestämma att det krävs marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet och som inte vidtas för att anlägga en gata, väg eller järnväg som är förenlig med detaljplanen

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Vem har ansvaret?

    Klimatanpassningsutredningen har överlämnat sitt betänkande Vem har ansvaret? till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...