Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet SOU 2017:63

Publicerad

Miljötillsynsutredningen har överlämnat sitt betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet till regeringen.

Ladda ner:

Regeringen beslutade i april 2016 att ge en särskild utredare i uppgift att se över miljötillsynen och sanktionssystemet i miljöbalken. Syftet var att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den blir mer enhetlig och effektiv och bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott upptäcks, utreds och beivras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner

    En särskild utredare ska se över organisationen och ansvarsfördelningen av tillsynen enligt miljöbalken samt sanktionssystemet. Syftet är att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den blir mer enhetlig och effektiv och bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott upptäcks, utreds och beivras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förbättrad tillsyn på miljöområdet

    I lagrådsremissen föreslås nya och ändrade bestämmelser i miljöbalken som syftar till att anpassa balken till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll samt EU-förordningen om marknadskontroll. Lagrådsremissen innehåller även nya bestämmelser som syftar till att effektivisera och förtydliga tillsynen enligt miljöbalken. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Proposition (1 st)

  • Förbättrad tillsyn på miljöområdet

    I propositionen föreslås nya och ändrade bestämmelser i miljöbalken som syftar till att anpassa balken till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll och EU-förordningen om marknadskontroll. Propositionen innehåller även nya bestämmelser som syftar till att effektivisera och förtydliga tillsynen enligt miljöbalken.