Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet SOU 2017:63

Publicerad

Miljötillsynsutredningen har överlämnat sitt betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet till regeringen.

Ladda ner:

Regeringen beslutade i april 2016 att ge en särskild utredare i uppgift att se över miljötillsynen och sanktionssystemet i miljöbalken. Syftet var att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den blir mer enhetlig och effektiv och bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott upptäcks, utreds och beivras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner

    En särskild utredare ska se över organisationen och ansvars-fördelningen av tillsynen enligt miljöbalken samt sanktions-systemet. Syftet är att optimera resurserna och utveckla genom-förandet av tillsynen så att den blir mer enhetlig och effektiv och bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott upptäcks, utreds och beivras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition