Förbättrad tillsyn på miljöområdet Dnr M2020/00345/R

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås nya och ändrade bestämmelser i miljöbalken som syftar till att anpassa balken till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll samt EU-förordningen om marknadskontroll. Lagrådsremissen innehåller även nya bestämmelser som syftar till att effektivisera och förtydliga tillsynen enligt miljöbalken. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Ladda ner:

Förslagen innebär att ordet tillsyn förtydligas och begränsas till att omfatta kontrollerande och främjande åtgärder mot enskild. Vidare innebär förslagen att länsstyrelserna ges rätt att förelägga kommuner, som inte fullgör sitt tillsynsuppdrag, att åtgärda brister i uppdraget. Tillsynsmyndigheterna får rätt att köpa in produkter under dold identitet.

Förslagen i övrigt innebär i huvudsak att vissa bestämmelser om tillsyn, avgifter och tillträde i miljöbalken görs tillämpliga vid kontroll i enlighet med EU-förordningen om offentlig kontroll och EU-förordningen om marknadskontroll samt att EU-förordningarna kompletteras med en straffbestämmelse.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner

    En särskild utredare ska se över organisationen och ansvarsfördelningen av tillsynen enligt miljöbalken samt sanktionssystemet. Syftet är att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den blir mer enhetlig och effektiv och bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott upptäcks, utreds och beivras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förbättrad tillsyn på miljöområdet

    I lagrådsremissen föreslås nya och ändrade bestämmelser i miljöbalken som syftar till att anpassa balken till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll samt EU-förordningen om marknadskontroll. Lagrådsremissen innehåller även nya bestämmelser som syftar till att effektivisera och förtydliga tillsynen enligt miljöbalken. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Proposition (1 st)

  • Förbättrad tillsyn på miljöområdet

    I propositionen föreslås nya och ändrade bestämmelser i miljöbalken som syftar till att anpassa balken till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll och EU-förordningen om marknadskontroll. Propositionen innehåller även nya bestämmelser som syftar till att effektivisera och förtydliga tillsynen enligt miljöbalken.