En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt Europaparlamen-tets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG (fartygsåtervinningsförordningen) att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen.

Ladda ner:

Det föreslås att en fartygsägare ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år om han eller hon inte fullgör skyldigheten i fartygsåtervinningsförordningen att se till att fartyg som ska återvinnas endast återvinns vid sådana fartygsåtervinningsanläggningar som enligt förordningen ska användas för att återvinna fartyget. Brottet ska benämnas otillåten fartygsåtervinning. Även försök till uppsåtligt brott kriminaliseras.

Egendom som har varit föremål för otillåten fartygsåtervinning eller försök till sådant uppsåtligt brott ska också få förklaras förverkad om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen ska dess värde helt eller delvis få förklaras förverkat.

Den svenska domsrätten föreslås dessutom utvidgas så att svensk domstol ska vara behörig att döma över otillåten fartygsåtervinning även i de fall domsrätt inte följer av brottsbalken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

 • En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

  I lagrådsremissen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt Europaparlamen-tets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG (fartygsåtervinningsförordningen) att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen.

 • Straffbestämmelser till EU-förordningen om fartygsåtervinning

  I lagrådsremissen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt EU:s fartygsåtervinningsförordning att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Proposition (2 st)

 • En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

  I propositionen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG (fartygsåtervinningsförordningen) att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen.

 • Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning

  I propositionen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG (fartygsåtervinningsförordningen) att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.