Hoppa till huvudinnehåll

Straffbestämmelser till EU-förordningen om fartygsåtervinning

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt EU:s fartygsåtervinningsförordning att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Ladda ner:

De nya bestämmelserna innebär bl.a. att den som vill göra sig av med ett fartyg som omfattas av fartygsåtervinningsförordningen och lämnar det för återvinning på en plats som inte finns angiven i den europeiska förteckningen över auktoriserade fartygsåtervinningsanläggningar, kommer att kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. Även försök till uppsåtligt brott kriminaliseras.

Vidare kommer såväl fartygsägare som ansvariga för driften av fartygsåtervinningsanläggningar att kunna dömas till böter om de inte uppfyller vissa skyldigheter. Fartygsägare kommer att kunna dömas till böter om de lämnar vilseledande eller oriktiga uppgifter inför upprättande av fartygets återvinningsplan och driftsansvariga om ett fartyg återvinns i strid med dess återvinningsplan. Ett fartyg som har varit föremål för otillåten fartygsåtervinning eller försök till sådant brott ska också kunna förklaras förverkat om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat.

Den svenska domsrätten föreslås dessutom utökas så att svensk domstol ska vara behörig att döma över otillåten fartygsåtervinning även i de fall brottet begås utomlands.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

 • En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

  I lagrådsremissen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt Europaparlamen-tets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG (fartygsåtervinningsförordningen) att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen.

 • Straffbestämmelser till EU-förordningen om fartygsåtervinning

  I lagrådsremissen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt EU:s fartygsåtervinningsförordning att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Proposition (2 st)

 • En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

  I propositionen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG (fartygsåtervinningsförordningen) att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen.

 • Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning

  I propositionen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG (fartygsåtervinningsförordningen) att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

Laddar...