Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner Dir. 2016:32

Publicerad

En särskild utredare ska se över organisationen och ansvarsfördelningen av tillsynen enligt miljöbalken samt sanktionssystemet. Syftet är att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den blir mer enhetlig och effektiv och bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott upptäcks, utreds och beivras.

Ladda ner:

Utredaren ska därför bl.a.

 • utreda om organisationen och fördelningen av ansvaret för tillsynsvägledning och operativ tillsyn behöver ändras,
 • undersöka om det behövs en ökad styrning av hur tillsynen genomförs,
 • bedöma hur en mer samlad uppföljning och utvärdering av tillsynen kan utvecklas,
 • analysera om kompletterande initiativ till tillsyn bör utvecklas för att miljöreglerna ska få bättre genomslag,
 • analysera om tillsynens finansiering är ändamålsenlig och bidrar till att tillgodose tillsynsbehoven,
 • utreda om sanktionssystemet kan renodlas och utvecklas, och
 • om effektiviteten i den s.k. miljöbalkskedjan behöver stärkas.

Utredaren ska i förekommande fall lämna förslag på författningsändringar eller andra åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 28 april 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner

  En särskild utredare ska se över organisationen och ansvarsfördelningen av tillsynen enligt miljöbalken samt sanktionssystemet. Syftet är att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den blir mer enhetlig och effektiv och bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott upptäcks, utreds och beivras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Förbättrad tillsyn på miljöområdet

  I lagrådsremissen föreslås nya och ändrade bestämmelser i miljöbalken som syftar till att anpassa balken till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll samt EU-förordningen om marknadskontroll. Lagrådsremissen innehåller även nya bestämmelser som syftar till att effektivisera och förtydliga tillsynen enligt miljöbalken. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Proposition (1 st)

 • Förbättrad tillsyn på miljöområdet

  I propositionen föreslås nya och ändrade bestämmelser i miljöbalken som syftar till att anpassa balken till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll och EU-förordningen om marknadskontroll. Propositionen innehåller även nya bestämmelser som syftar till att effektivisera och förtydliga tillsynen enligt miljöbalken.