Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription SOU 2017:84

Publicerad

Betänkande av Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 3 november 2016 att ge en särskild utredare, Anna Lundberg, i uppdrag att kartlägga förekomsten av och rättstillämpningen i ärenden om uppehållstillstånd där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. Uppdraget skulle redovisas senast den 1 september 2017. Genom tilläggsdirektiv den 6 juli 2017 förlängdes utredningstiden till den 1 november 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition