Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt ID-nummer: SOU 2017:87

Ansvarig: Socialdepartementet

Delbetänkande till utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel innehåller en övergripande problembeskrivning och en beskrivning av inriktningen för det fortsatta arbetet.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 november 2016 att tillkalla en särskild
utredare (dir. 2016:95) med uppgift att göra en översyn av nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel.

Utredningen är den första genomgripande översynen av finansieringsordningen för förmånsläkemedel som görs sedan 1998 då kostnadsansvaret för läkemedelsförmånerna formellt övergick från staten till landstingen.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

    Regeringen har förlängt utredningstiden för den så kallade Läkemedelsutredningen. Uppdraget ska nu istället redovisas senast den 31 december 2018.

  • Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

    Nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är både komplext och svåröverskådligt och behöver ses över för att förbättra möjligheterna att bedriva en modern hälso- och sjukvård. Översynens övergripande mål är ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel och följer den etiska plattform som gäller inom hälso- och sjukvården samtidigt som läkemedelskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition