Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Tydligare ansvar och regler för läkemedel SOU 2018:89

Publicerad

Utredningen har analyserat om systemet med ett särskilt statsbidrag för läkemedel inom förmånerna är ändamålsenligt eller om det bör förändras för att göras långsiktigt hållbart, effektivt, tydligt och mer förutsägbart. För att skapa en god och jämlik tillgång till effektiva läkemedel har utredningen sett över subventions- och prissättningssystemen.

Ladda ner:

 Utredningen har övervägt ett flertal olika modeller för hur finansieringen av läkemedel bör ske i framtiden. Utredningens förslag är att statens nuvarande särskilda bidrag för landstingens läkemedelskostnader i sin helhet förs över till det generella statsbidraget.

Utredningen föreslår bland annat:

 • att staten, efter att läkemedelsbidraget generaliserats, ger landstingen ett särskilt bidrag för att stödja en ändamålsenlig användning av nya, effektiva läkemedel och förbrukningsartiklar. Utredningen föreslår att bidraget tas fram inom ramen för en långsiktig överenskommelse mellan staten och landstingen.
 • att staten efter en generalisering av läkemedelsbidraget ger ett särskilt stöd till de landsting som har ovanligt höga kostnader för en utvald grupp läkemedel som används vid sällsynta tillstånd.
 • att läkemedel som innehåller insulin samt vissa förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånerna inte längre ska vara helt kostnadsfria. De ska hanteras som andra varor inom läkemedelsförmånerna.
 • att vissa läkemedel enligt lag ska förskrivas kostnadsfritt till patienter med en allvarlig psykisk sjukdom som saknar sjukdomsinsikt.
 • att E-hälsomyndigheten skapar förutsättningar för att kostnaderna för de läkemedel som expedieras med landstingssubvention faktureras landstingen enligt samma principer som förmånsläkemedel.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

  Regeringen har förlängt utredningstiden för den så kallade Läkemedelsutredningen. Uppdraget ska nu istället redovisas senast den 31 december 2018.

 • Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

  Nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är både komplext och svåröverskådligt och behöver ses över för att förbättra möjligheterna att bedriva en modern hälso- och sjukvård. Översynens övergripande mål är ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel och följer den etiska plattform som gäller inom hälso- och sjukvården samtidigt som läkemedelskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Tydligare ansvar och regler för läkemedel

  Utredningen har analyserat om systemet med ett särskilt statsbidrag för läkemedel inom förmånerna är ändamålsenligt eller om det bör förändras för att göras långsiktigt hållbart, effektivt, tydligt och mer förutsägbart. För att skapa en god och jämlik tillgång till effektiva läkemedel har utredningen sett över subventions- och prissättningssystemen.

 • Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt

  Delbetänkande till utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel innehåller en övergripande problembeskrivning och en beskrivning av inriktningen för det fortsatta arbetet.

Lagrådsremiss

Proposition