Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer SOU 2017:90

Publicerad

Utredningen har haft i uppdrag att lämna de författningsförslag och förslag på andra åtgärder som behövs med anledning av EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden och EU-förordningen om registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Ladda ner:

I uppdraget har också ingått att förklara och tydliggöra förordningarnas innebörd och tillämpning i ett svenskt sammanhang. Eftersom förordningarna om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden har kopplingar till framför allt arvsförordningen och Bryssel II-förordningen har det också ingått i utredningens uppdrag att belysa hur de olika förordningarna förhåller sig till varandra.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • EU-bodelning

    Om en bodelning eller någon annan fråga som rör makars eller registrerade partners förmögenhetsförhållanden har anknytning till olika länder, kan det leda till praktiska och juridiska svårigheter. EU har därför inom ramen för ett fördjupat samarbete antagit två förordningar med internationellt privat- och processrättsliga regler om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)