Remiss av SOU 2017:90 Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer Diarienummer: Ju2017/09017/L2

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer, SOU 2017:90.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 23 februari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.