Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

En strategisk agenda för internationalisering SOU 2018:3

Publicerad

Internationalisering av universitet och högskolor höjer kvaliteten inom högre utbildning och forskning. Därför har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå nya mål och en nationell strategi för internationaliseringen av universitet och högskolor. Strategin ska omfatta både utbildnings- och forskningsverksamheten. Nu har utredaren lämnat sitt delbetänkande.

Ladda ner:

Utredaren föreslår en ny formulering i högskolelagen kring internationalisering:

Den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning och nationellt och globalt bidra till sådan hållbar utveckling som högskolorna har i uppgift att främja.

Utredaren föreslår en strategi med åtta mål:

 1. Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och högskolor.
 2. Sverige har hög attraktionskraft som studie- och kunskapsnation.
 3. Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella eller interkulturella kompetens.
 4. De anställda vid universitet och högskolor, inklusive doktoranderna, har god internationell erfarenhet och starka internationella kontaktnät.
 5. Villkoren för universiteten och högskolorna att öka strategiskt internationellt samarbete och samverkan är goda.
 6. Universitetens och högskolornas möjligheter att bidra till global utveckling och till att lösa globala samhällsutmaningar är goda.
 7. Myndighetsstödet för internationalisering av universitet och högskolor är anpassat efter lärosätenas behov.
 8. System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är väletablerade.

Utredningen ska också föreslå åtgärder som kan öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation, bland annat genom en översyn av systemet för anmälnings- och studieavgifter. Den delen av uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

  Utredaren lämnar i detta slutbetänkande förslag som syftar till att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bl.a. genom att underlätta internationell studentrekrytering, förenkla utländska studenters väg till Sverige och öka synligheten utomlands för Sverige som kunskapsnation och studiedestination.

 • En strategisk agenda för internationalisering

  Internationalisering av universitet och högskolor höjer kvaliteten inom högre utbildning och forskning. Därför har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå nya mål och en nationell strategi för internationaliseringen av universitet och högskolor. Strategin ska omfatta både utbildnings- och forskningsverksamheten. Nu har utredaren lämnat sitt delbetänkande.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

  I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021– 2024. Den omfattar frågor om såväl forskning och innovation som högre utbildning. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings-och innovationsländer och en framstående kunskapsnation.

Riksdagsbeslut (1 st)

Laddar...