Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige SOU 2018:78

Publicerad

Utredaren lämnar i detta slutbetänkande förslag som syftar till att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bl.a. genom att underlätta internationell studentrekrytering, förenkla utländska studenters väg till Sverige och öka synligheten utomlands för Sverige som kunskapsnation och studiedestination.

Ladda ner:

Utredaren förslår bland annat:

 • Ett mer heltäckande stipendiesystem som bl.a. innebär en fördubbling av de medel som fördelas direkt av universitet och högskolor och ett nytt flaggskeppsstipendium för särskilt kvalificerade studenter.
 • Regler för studieavgifter som är mer rättssäkra för studenten och mer flexibla för lärosätet. Lärosätena får möjlighet att använda upp till 0,3 % av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för att sätta ner studieavgiften i vissa fall, t.ex. inom ramen för strategiska samarbeten.
 • En ökad närvaro för svensk högre utbildning och forskning i utlandet genom dels en utvecklad utlandsorganisation som bygger på dagens innovations- och forskningsråd, dels ett pilotprojekt där två särskilda utlandskontor skapas för högre utbildning och forskning.
 • En bättre samordning av frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och forskningsnära innovation genom en plattform för internationalisering som leds av fem myndigheter (Svenska institutet, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova) tillsammans med en representant för övriga forskningsfinansiärer och två representanter för lärosätena.
 • De fem ovan nämnda myndigheterna får i uppdrag att stödja internationaliseringen av svensk forskning, högre utbildning och forskningsnära innovation genom en kontinuerlig, internationellt orienterad omvärldsbevakning och omvärldsanalys.
 • Förenklingar av regler och förfaranden som underlättar för tredjelandsstudenter att komma till Sverige för att studera.
 • Lärosätena får ett större ansvar i handläggningen av uppehållstillstånd för studier, i ett första steg när det gäller bedömningen av studieavsikt.
 • En förtydligad studentstatus för studenter inom utbytesutbildning och beställd utbildning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

  Utredaren lämnar i detta slutbetänkande förslag som syftar till att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bl.a. genom att underlätta internationell studentrekrytering, förenkla utländska studenters väg till Sverige och öka synligheten utomlands för Sverige som kunskapsnation och studiedestination.

 • En strategisk agenda för internationalisering

  Internationalisering av universitet och högskolor höjer kvaliteten inom högre utbildning och forskning. Därför har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå nya mål och en nationell strategi för internationaliseringen av universitet och högskolor. Strategin ska omfatta både utbildnings- och forskningsverksamheten. Nu har utredaren lämnat sitt delbetänkande.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

  I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021– 2024. Den omfattar frågor om såväl forskning och innovation som högre utbildning. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings-och innovationsländer och en framstående kunskapsnation.

Riksdagsbeslut (1 st)