Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering SOU 2018:14

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att göra en bredare utvärdering av lagen för att undersöka hur bestämmelserna har fungerat i praktiken, vilka konsekvenser som lagen har fått och om syftena med reformen har uppnåtts.

Utredningen föreslår bland annat:

  • Bidragsbrottslagens tillämpningsområde utvidgas
  • Maximistraffet för grovt bidragsbrott ska skärpas till fängelse i sex år
  • Bestämmelsen om grovt brott ändras
  • Brott enligt bidragsbrottslagen ska bara anmälas till Polismyndigheten
  • Den som i väsentlig mån är oaktsam ska kunna dömas för vårdslöst bidragsbrott
  • Risken för ekonomisk skada ska vara en del av bedömningen om ett vårdslöst brott är mindre allvarligt
  • Preskriptionstiden för bidragsbrott som är ringa och för vårdslöst bidragsbrott ska förlängas till fem år
  • Underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utvidgas

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)