Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Mindre aktörer i energilandskapet – genomgång av nuläget SOU 2018:15

Publicerad

Delbetänkande av Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring.

Ladda ner:

Den 29 juni 2017 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppgift att identifiera de eventuella hinder som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion, inklusive energilager.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition