Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet SOU 2018:5

Publicerad

Utredningen har sett över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Meningen har varit att stärka rättssäkerheten och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring.

Ladda ner:

Uppdraget har bestått av tre delar:

  • att utreda hur det allmänna ombudet för socialförsäkringen kan stärkas processuellt och lämna förslag på hur detta kan åstadkommas
  • att utreda förutsättningarna för att förkorta tidsfristerna för begäran omomprövning respektive överklagande av myndighets beslut inomsocialförsäkringsområdet och lämna förslag om en sådan förkortningbedöms lämplig
  • att utreda och föreslå åtgärder för en mer effektiv och ändamålsenlig återkravshantering inom socialförsäkringsområdet.

Utredningen föreslår att de föreslagna författningsändringarna ska träda
i kraft den 1 juli 2019. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

    Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Meningen med utredningen har varit att stärka rättssäkerheten inom området och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring. Utredningen överlämnar i januari 2018 betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5)

  • Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

    Utredningen har sett över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Meningen har varit att stärka rättssäkerheten och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring.

Lagrådsremiss

Proposition