Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet SOU 2018:5

Publicerad

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Meningen med utredningen har varit att stärka rättssäkerheten inom området och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring. Utredningen överlämnar i januari 2018 betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5)

Ladda ner:

I betänkandet föreslår utredarna bland annat att:

 • det allmänna ombudet ska ges möjlighet att föra en talan om fastställelse
 • det allmänna ombudets uppdrag ska lagregleras
 • det allmänna ombudets kompetensområde ska utvidgas
 • informationsöverföringen till det allmänna ombudet ska förbättras
 • offentligt biträde i vissa fall ska förordnas
 • tidsfristen för att överklaga myndigheternas omprövningsbeslut ska förkortas till tre veckor
 • tidsfristen för att angripa Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens grundbeslut inte bör ändras
 • Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens återkravsbeslut ska vara verkställbara
 • det inte räcker att invänta ett eventuellt genomförande av Utsökningsutredningens förslag
 • en beloppsgräns för återkrav ska införas

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

  Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Meningen med utredningen har varit att stärka rättssäkerheten inom området och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring. Utredningen överlämnar i januari 2018 betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5)

 • Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

  Utredningen har sett över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Meningen har varit att stärka rättssäkerheten och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring.

Lagrådsremiss

Proposition