Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning SOU 2018:30

Publicerad

Utredningen har haft i uppdrag att utreda om svenska brottsbekämpande myndigheter ska ges möjlighet att använda hemlig dataavläsning.

Ladda ner:

Utredningen har också haft i uppdrag att analysera och ta ställning till om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan knytas enbart till den person som åtgärden avser, i stället för till ett telefonnummer, annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning, samt föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Pressmeddelande: Förenklat tillvägagångssätt vid beslut om hemlig avlyssning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition