Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan SOU 2019:6

Publicerad

I detta betänkande redovisas uppdraget att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

Ladda ner:

Utredningen menar bland annat att en ändamålsenlig styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten måste:

 • Främja akademisk frihet, kvalitet och ansvarstagande – garantera
  det fria kunskapssökandet och främja en stark kvalitetskultur
  genom att hålla fokus på resultat och kvalitet och samtidigt undvika
  detaljstyrning eller snedvridande incitament.
 • Främja ett rollsäkert samhällsansvar – lärosätena bör förväntas att
  utifrån en stark akademisk integritet göra vad de kan för att den
  kunskap och kompetens som skapas kommer till nytta i samhället
  på olika sätt.
 • Främja strategisk handlingsförmåga – ge lärosätena långsiktiga
  ramar och handlingsutrymme att ta ansvar utifrån sina respektive
  förutsättningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen

  Regeringen beslutade den 27 april 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning (dir. 2017:46).

 • Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten

  En särskild utredare ska göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Utredaren ska lämna förslag för styrningen enbart för statliga lärosäten.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

  I detta betänkande redovisas uppdraget att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

Lagrådsremiss

Proposition