Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan SOU 2019:6

Publicerad

I detta betänkande redovisas uppdraget att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

Ladda ner:

Utredningen menar bland annat att en ändamålsenlig styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten måste:

 • Främja akademisk frihet, kvalitet och ansvarstagande – garantera
  det fria kunskapssökandet och främja en stark kvalitetskultur
  genom att hålla fokus på resultat och kvalitet och samtidigt undvika
  detaljstyrning eller snedvridande incitament.
 • Främja ett rollsäkert samhällsansvar – lärosätena bör förväntas att
  utifrån en stark akademisk integritet göra vad de kan för att den
  kunskap och kompetens som skapas kommer till nytta i samhället
  på olika sätt.
 • Främja strategisk handlingsförmåga – ge lärosätena långsiktiga
  ramar och handlingsutrymme att ta ansvar utifrån sina respektive
  förutsättningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

  Utredaren lämnar i detta slutbetänkande förslag som syftar till att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bl.a. genom att underlätta internationell studentrekrytering, förenkla utländska studenters väg till Sverige och öka synligheten utomlands för Sverige som kunskapsnation och studiedestination.

 • En strategisk agenda för internationalisering

  Internationalisering av universitet och högskolor höjer kvaliteten inom högre utbildning och forskning. Därför har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå nya mål och en nationell strategi för internationaliseringen av universitet och högskolor. Strategin ska omfatta både utbildnings- och forskningsverksamheten. Nu har utredaren lämnat sitt delbetänkande.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

  I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021– 2024. Den omfattar frågor om såväl forskning och innovation som högre utbildning. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings-och innovationsländer och en framstående kunskapsnation.