Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat SOU 2019:68

Publicerad

Kommittén för modernare byggregler har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Kommittén för modernare byggregler ska enligt kommitténs direktiv lämna tre betänkanden. Det övergripande syftet med kommitténs arbete är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande.

I detta betänkande genomför kommittén en översyn av åttonde och tionde kapitlen i PBL, tredje till femte och sjunde kapitlen i plan- och byggförordningen (PBF), BBR, Boverkets konstruktionsregler (EKS) och de standarder dessa hänvisar till. 

Kommittén har tidigare lämnat två delbetänkanden.

 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Genomgripande översyn av Boverkets byggregler m.m.

  En kommitté ska genomföra en systematisk och grundlig översyn av 8 och 10 kap. plan- och bygglagen, 3–5 och 7 kap. plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler, Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder och de standarder dessa hänvisar till i syfte att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat byggande. Kommittén ska även utreda regelverkets ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning. Det står kommittén fritt att vid behov föreslå ändringar i detta och andra närliggande regelverk som ställer krav på utformning och konstruktion av byggnader och anläggningar.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

 • Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat

  Kommittén för modernare byggregler har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

 • Resurseffektiv användning av byggmaterial

  Kommittén för modernare byggregler ska enligt kommitténs direktiv lämna tre betänkanden. Kommitténs uppdrag för detta delbetänkande är att utreda behovet av styrmedel för att minska miljöpåverkan inklusive minskad spridning av särskilt farliga ämnen under byggprocessen.

 • Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan

  Kommittén för modernare byggregler ska enligt kommitténs direktiv lämna tre betänkanden. Det övergripande syftet med kommitténs arbete är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande.

Lagrådsremiss

Proposition