Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor SOU 2020:1

Publicerad

Utredningen har sett över yrket personlig assistent. I uppdraget har ingått att undersöka hur arbetsförhållandena ser ut för personliga assistenter hos arbetsgivare i olika sektorer.

Ladda ner:

Arbetsuppgifter som ingår

Utredningen har också undersökt vilka arbetsuppgifter som kan ingå i yrket personlig assistent och hur behoven av kompetens tillgodoses.

Åtgärder för goda arbetsförhållanden

Vid eventuella behov har utredningen också haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkerställa goda arbetsförhållanden för personliga assistenter. Detta samtidigt som assistansberättigades självbestämmanderätt och integritet respekteras.

Bred ansats

Med utgångspunkt från tidigare studier och statistik från bland annat Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket har utredningen kartlagt utifrån en bred ansats.

Utredningen har diskuterat frågeställningarna med personliga assistenter, assistansanvändare, assistansanordnare, myndigheter, organisationer och forskare. Den har också skickat ut en enkät
som närmare 1 000 personliga assistenter har svarat på.

Kort om utredningens slutsatser och förslag

 • Två tredjedelar av assistenterna är anställda av privata anordnare
 • Lagar om personlig assistans och arbetsrätt kan kollidera
 • Tryggare villkor för kommunalt anställda assistenter
 • De flesta trivs bra men yrket kan se väldigt olika ut
 • Brister i arbetsmiljön och risk att de inte påtalas
 • Det varierar vem som är arbetsledare för assistenterna
 • Vissa uppgifter kräver särskild kompetens
 • Tre fjärdedelar av assistenterna uppger att de behöver mer kunskaper
 • Mer introduktion och kompetensutveckling för kommunalt anställda assistenter
 • Risk att oseriösa assistansanordnare ger assistenter dåliga villkor
 • Staten har ett övergripande ansvar för personliga assistenters arbetsförhållanden
 • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nationellt utbildnings- och kunskapsmaterial
 • Kartlägg hur det förhöjda timbeloppet används
 • Kartlägg hur vårdnära uppgifter tas om hand inom personlig assistans
 • Ta fram ett kunskapsstöd för vårdnära uppgifter
 • Låt de privata arbetsgivarna ta över sjuklönekostnaden från kommunerna
 • Ställ krav på kollektivavtalsliknande förhållanden för att få anordna personlig assistans
 • Se över om hushållslagen behöver anpassas till dagens förhållanden 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av yrket personlig assistent

  En särskild utredare ska göra en översyn av yrket personlig assistent. Syftet med översynen är att undersöka hur personliga assistenters villkor ser ut i såväl kommunal som privat verksamhet samt i brukarkooperativ och hos assistansberättigade som anställer sina egna assistenter.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition