Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Översyn av insatser enligt LSS SOU 2018:88

Publicerad

I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen föreslår LSS-utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden förkortas LSS.

Ladda ner:

Utredningen har utrett LSS och assistansersättningen. Den har haft två huvudsyften:

 1. Statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är i dag.
 2. Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna.

Utredningen har utrett delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den har också utrett assistansersättningen, som hör till socialförsäkringsbalken.

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser

 • Personlig service och boendestöd.
 • Personligt stöd till barn.
 • Förebyggande pedagogiskt stöd. 
 
Utredningen föreslår bland annat också:

 • att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans
 • att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år
 • att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd
 • att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar

Förslagen minskar statens och kommunernas kostnader

Om förslagen genomförs beräknar utredningen att statens kostnader kommer att minska med cirka 600 miljoner kronor varje år.

Utredningen beräknar att kommunernas kostnader samtidigt ökar med mellan 300 miljoner och 400 miljoner kronor om året.

Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

  Regeringen beslutar att utredaren inte behöver föreslå besparingar inom assistansersättningen så som det framgår av det ursprungliga direktivet. Även utredningstiden förlängs.

 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

  Utredaren ska se över frågan om habiliteringsersättning och vid behov lämna lagstiftningsförslag för att att säkerställa en likformig utformning av habiliteringsersättning i kommunerna.

 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

  Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (dir. 2016:40). Enligt direktiven ska en särskild utredare se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS).

 • Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

  Assistansersättningen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling och omfattas av mer ändamålsenliga insatser. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Översyn av insatser enligt LSS

  I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen föreslår LSS-utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden förkortas LSS.

Lagrådsremiss

Proposition

Sammanfattning på lättläst svenska

Här finner du ett utdrag av betänkandets sammanfattning på lättläst svenska.