Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen Dir. 2016:40

Publicerad

Assistansersättningen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling och omfattas av mer ändamålsenliga insatser. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ladda ner:

Långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling och ändamålsenliga insatser i LSS

Uppdraget ska skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS.

Jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället

Lagstiftningen ska också främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Detta genom en grundläggande översyn av incitament och förutsättningar för val av personlig assistent, nödvändiga förändringar i regelverket samt genom förstärkt kvalitet och träffsäkerhet i övriga insatser i LSS.

Besparingar finansierar insatser

Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen. Målet är att de kvinnor och män, flickor och pojkar som ingår i lagens personkrets ska få del av funktionella insatser utifrån sitt behov samtidigt som kostnadsutvecklingen för hela det offentliga åtagandet på området ska vara långsiktigt hållbart. Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

  Regeringen beslutar att utredaren inte behöver föreslå besparingar inom assistansersättningen så som det framgår av det ursprungliga direktivet. Även utredningstiden förlängs.

 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

  Utredaren ska se över frågan om habiliteringsersättning och vid behov lämna lagstiftningsförslag för att att säkerställa en likformig utformning av habiliteringsersättning i kommunerna.

 • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

  Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (dir. 2016:40). Enligt direktiven ska en särskild utredare se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS).

 • Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

  Assistansersättningen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling och omfattas av mer ändamålsenliga insatser. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Översyn av insatser enligt LSS

  I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen föreslår LSS-utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden förkortas LSS.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...