Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen ID-nummer: Dir. 2016:40

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

Assistansersättningen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling och omfattas av mer ändamålsenliga insatser. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ladda ner:

Långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling och ändamålsenliga insatser i LSS

Uppdraget ska skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS.

Jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället

Lagstiftningen ska också främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Detta genom en grundläggande översyn av incitament och förutsättningar för val av personlig assistent, nödvändiga förändringar i regelverket samt genom förstärkt kvalitet och träffsäkerhet i övriga insatser i LSS.

Besparingar finansierar insatser

Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen. Målet är att de kvinnor och män, flickor och pojkar som ingår i lagens personkrets ska få del av funktionella insatser utifrån sitt behov samtidigt som kostnadsutvecklingen för hela det offentliga åtagandet på området ska vara långsiktigt hållbart. Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

  • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

    Regeringen beslutar att utredaren inte behöver föreslå besparingar inom assistansersättningen så som det framgår av det ursprungliga direktivet. Även utredningstiden förlängs.

  • Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

    Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (dir. 2016:40). Enligt direktiven ska en särskild utredare se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS).

  • Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

    Assistansersättningen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling och omfattas av mer ändamålsenliga insatser. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition